Informacja o rozkladzie jazdy:

z telefonow stacjonarnych oraz komorkowych:
703 303 295
1,69 zl Netto za minute polaczenia (2,08 zl Brutto)

 

EM-Karta PKS Ostrów Wielkopolski sp. z o.o.

 

 

 

Regulamin korzystania z EM-karty Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o.

 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o., w dalszej części stosowany jest skrót „PKS Ostrów”.

 

2. Niniejszy regulamin oraz wszystkie jego ewentualne zmiany dostępny jest na dworcach autobusowych PKS Ostrów w miejscach ogólnodostępnych dla pasażerów oraz na stronie internetowej www.pks.ostrowwlkp.pl.

 

3. Od dnia 22 października 2015 r. wszystkie bilety miesięczne na kursy obsługiwane przez PKS Ostrów są sprzedawane wyłącznie w wersji elektronicznej EM-karty.

 

4. EM-karta pasażera jest plastikową, zbliżeniową kartą chipową zawierającą dane pasażera oraz elektroniczną kopię danych biletu miesięcznego.

 

5. EM-kartę otrzymuje pasażer, który korzysta w PKS Ostrów z przejazdów na podstawie biletu miesięcznego.

 

6. Aby nabyć bilet miesięczny (EM-kartę) należy udać się do dowolnej kasy  biletowej PKS Ostrów.

 

7. EM-kartą może posługiwać się wyłącznie Pasażer, do którego karta została imiennie przypisana. W przypadku udostępnienia karty osobom trzecim, kierowca autobusu lub rewizor ma obowiązek zatrzymać EM-kartę. PKS Ostrów zgłosi fakt posługiwania  się przez Pasażera cudzą EM-kartą właściwym organom w formie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a w przypadku Uczniów – dyrekcję szkoły.

 

8. Pierwszą EM-kartę pasażer otrzymuje w kasie biletowej PKS Ostrów za odpłatnością w wysokości 6,00 zł. W sytuacji, gdy sprzedaż biletu wymaga zastosowania dwóch tabel opłat i wydania pasażerowi dwóch EM-kart, pobiera się odpłatność za jedną EM-kartę.

 

9. W chwili zakupu lub przedłużenia ważności EM-karty należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe określenie pełnej nazwy przystanku początkowego i końcowego ze wskazaniem ewentualnego przystanku przesiadkowego.

 

10. Podczas zasilania EM-karty każdy pasażer otrzymuje paragon fiskalny. Jest on

podatkowym dokumentem potwierdzającym nabycie biletu. Paragon należy

przechowywać w bezpiecznym miejscu wraz z EM-kartą, gdyż jest on podstawą do

składania wszelkiego rodzaju reklamacji oraz wystawienia faktury VAT. Paragon fiskalny (faktura) wydawany podczas zakupu biletu miesięcznego nie uprawnia do przejazdu autobusem.

 

11. Do przejazdu na podstawie biletu miesięcznego uprawnia Pasażera łączne posiadanie przy sobie:

 sprawnej EM-karty z zapisanym na niej aktualnym biletem miesięcznym,

 aktualnego biletu w formie papierowej,

 ważnego dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość Pasażera, a w przypadku biletu ulgowego także ważnego dokumentu uprawniającego do biletu ulgowego.

 

12. Rejestracja przejazdu następuje w chwili wsiadania przednim wejściem do autobusu poprzez przyłożenie EM-karty na ok. 2 sekundy do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierowca autobusu.

EM-karta jest ważna, gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.

 

13. Ujawnienie przez kierowcę autobusu lub grupę rewizorską faktu nie zarejestrowania u kierowcy EM-karty podczas wsiadania do autobusu jest traktowane jako jazda bez ważnego biletu. Za przejazd bez zarejestrowanej EM-karty pobierana jest opłata dodatkowa wg cennika ogólnego.

 

14. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM-karty należy zgłosić się wraz z aktualnym paragonem do dowolnej kasy biletowej PKS Ostrów celem jej zastrzeżenia oraz wydania nowej (duplikatu) EM-karty. Za nową EM-kartę (duplikat) pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 12,00 zł. W przypadku braku paragonu duplikat karty nie będzie wydany.

 

15. Pasażer, który otrzymał EM-kartę wraz z biletem miesięcznym na kurs następnie

zlikwidowany przez PKS Ostrów, może zwrócić EM-kartę i wystąpić o zwrot poniesionej opłaty w razie, gdy EM-karta nie uległa uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, a pasażer nie wykupił biletu na inny kurs obsługiwany przez PKS Ostrów. Powyższe roszczenie można zgłosić nie później niż 30 dni od daty zaprzestania realizacji kursu przez PKS Ostrów.

 

16. EM-karta starannie użytkowana może służyć pasażerowi przez wiele lat, ponieważ jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli zapisu/odczytu. EM-karty nie zaleca się poddawaniu działaniu wysokich i niskich temperatur (powyżej 50 stopni Celsjusza i poniżej 4 stopni Celsjusza), gdyż może to doprowadzić do jej rozwarstwienia. Należy również unikać przechowywania EM-karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni itp., ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę. Tego rodzaju uszkodzenie czyni EM-kartę bezużyteczną i jest zawinionym działaniem użytkownika EM-karty. EM-karty nie wolno zaginać ani rysować jej powierzchni.

 

17. Pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem jeżeli:

- nie posiada przy sobie ważnej EM-karty,

- posiadana EM-karta jest uszkodzona i nie ma możliwości jej odczytu,

- próba rejestracji przejazdu zakończyła się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu na danym kursie.

 

 

 

 

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 

1. Czym jest EM-karta?

EM-karta to elektroniczna, zbliżeniowa karta działająca z wykorzystaniem fal radiowych. Umożliwia wielokrotny zapis i odczyt informacji w niej zawartych. PKS w Ostrowie Wielkopolskim wykorzystuje tą technologię do skopiowania do karty biletu sprzedawanego w postaci papierowej na dotychczasowych zasadach, celem wprowadzenia nowej oferty oraz ułatwienia obsługi pasażerów.

 

2. Czy można wykupić bilet miesięczny bez EM-karty?

Nie ma takiej możliwości.

 

3. Czy w autobusie można przedłużyć bilet?

Tak. Pod warunkiem, że w trakcie ostatniego miesiąca nie dokonano żadnych zmian zapisanego wcześniej biletu (zmiana trasy, dołożenie kolejnego wariantu, itd.)

 

4. Czy operacja wyrobienia EM-karty odbywa się co miesiąc?

Nie. Jednorazowo wyrobiona EM-karta może służyć pasażerowi przez wiele lat. Przewidywana ilość cykli zapisu i odczytu karty wynosi ok. 100 000. Po „zużyciu” jednego biletu ta sama karta ładowana jest ponownie kolejnym biletem.

 

5. Czy w przypadku utracenia EM-karty mogę korzystać z przejazdów tylko na podstawie paragonu fiskalnego?

Nie, ale sytuacja ta pozwala po okazaniu paragonu fiskalnego i uiszczeniu kwoty 12,00 zł na ponowne uzyskanie od przewoźnika EM-karty.

 

6. Zakupiono dla ucznia bilet ulgowy z EM-kartą ważny na miesiąc październik, czy kupując bilet na listopad należy zgłosić się do kasy biletowej z kartą tego ucznia?

Nie. Jeżeli pasażer lub w imieniu pasażera zakupiono bilet z okresem ważności na dowolny miesiąc kalendarzowy (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) będzie można taki bilet przedłużyć w autobusie.

 

7. Czy w czasie podróży, posiadając EM-kartę i paragon fiskalny muszę mieć przy sobie również dowód osobisty lub inny dokument tożsamości?

Jeżeli pasażer zakupił bilet objęty ulgą ustawową to zgodnie z przepisami dotyczącymi ww. ulg pasażer musi posiadać przy sobie dokument uprawniający go do ww. ulgi, np.: legitymację szkolną, legitymację studencką itd. Jeżeli chodzi o bilety nie objęte ulgami ustawowymi to nie ma konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

 

8. Czy w autobusie można przedłużać bilety nie objęte ulgami ustawowymi?

Tak. W autobusie można przedłużać wszystkie bilety miesięczne – również nie objęte ulgami ustawowymi.

 

9. Czy bilet kupiony z EM-kartą ważny jest w dni wolne od pracy?

Tak. Bilet miesięczny z EM-kartą ważny jest również w dni wolne od pracy.

 

10. Czy bilet kupiony z EM-kartą limituje ilość przejazdów w ciągu jednego dnia tylko do przejazdu tam i z powrotem?

Nie. Pasażer, który wykupi bilet z EM-kartą uprawniony jest do nielimitowanych przejazdów tam i z powrotem zarówno w skali dnia jak i miesiąca.

11. Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku, gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „NIEWŁAŚCIWY OKRES WAŻNOŚCI”?

Bilet zapisany w EM-karcie stracił ważność. Należy zakupić nowy bilet.

 

12. Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku, gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „NIEWŁAŚCIWA TRASA”?

Bilet zapisany w EM-karcie nie obejmuje przystanku lub całej trasy, z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu. Prosimy zgłosić ten problem w kasach biletowych celem jego wyjaśnienia i bezpłatnej korekty trasy zapisanej w EM-karcie.

 

13. Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku, gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „EM-KARTA ZASTRZEŻONA”?

EM-karta pasażera znalazła się na liście kart zablokowanych, kierowca ma prawo zatrzymać taką kartę do wyjaśnienia. Karta mogła zostać umieszczona na liście z kilku powodów, najczęstszym jest zgłoszenie przez właściciela faktu zaginięcia karty lub jej kradzieży.

 

14. Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku, gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „BŁĄD ODCZYTU EM-KARTY”?

Karta została przyłożona do czytnika na zbyt krótki okres czasu. EM-kartę należy w takim wypadku przyłożyć do czytnika ponownie i przytrzymać ją na czas około 2 sekund, aż do chwili usłyszenia powtórnego krótkiego sygnału dźwiękowego.

 

15. Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku, gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „BŁĄD DANYCH EM-KARTY”?

Na skutek zdjęcia EM-karty z programatora nie została dokończona operacja jej programowania w kasie biletowej podczas sprzedaży. Konieczne jest zgłoszenie się do kasjera, który przeprowadzi awaryjne programowanie karty.

 

16. W jakim celu wydawany jest paragon fiskalny?

Płatnicy podatku VAT mają taki obowiązek; paragon jest również zgodnie z prawem przewozowym dokumentem poświadczającym ubezpieczenie podróżnego na czas podróży.

 

17. Czy konieczne jest posiadanie paragonu fiskalnego w chwili wsiadania do autobusu?

Tak, jest konieczne.

 

18. Pracuję w 12-godzinnym cyklu co drugi dzień, czy mogę wyłączyć z obowiązywania biletu te dni kiedy nie będę z niego korzystać?

Nie. Na chwilę obecną taka operacja jest niemożliwa do wykonania.

 

mens watches hair weave